SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

Elfogadás dátuma: 2004.

 

Jóváhagyás dátuma: 2004.

 

Felülvizsgálat dátuma: 2005. október 31.

 

Jóváhagyás dátuma: 2005. december 17.

 

Ismételt felülvizsgálat: 2009. augusztus 31.

 

Jóváhagyás dátuma: 2009. december 31.

 

Felülvizsgálat dátuma: 2013. március 25.

 

Felülvizsgálat dátuma: 2015. augusztus 24.

 

Felülvizsgálat dátuma: 2016. február 21.

 

Jóváhagyás dátuma: 2016. 03.01.

 

Őrmezei Általános Iskola

 

OM 102796

 

Budapest, 1112 Menyecske utca 2.

 

Nagyné Malicsek Ágnes

 

intézményvezető

 

Radnótiné Zalamek Ibolya

 

igazgatóhelyettes

 

 

1 A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, szervezeti és működési szabályzat hatálya 4

 

2 Az iskola alapadatai 5

 

3 A gazdálkodás belső rendje 6

3.1 A gazdálkodás módja 6

 

3.2 A gazdálkodás rendje 6

4 Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 7

4.1 Az intézmény szervezeti felépítése és vezetési szerkezete 7

4.1.1 Az intézmény szervezeti egységei 7

 

4.1.2 Az iskola igazgatósága 7

 

4.1.3 Az iskola vezetősége 8

 

4.1.4 A helyettesítés rendje 8

 

4.1.5 A kiadmányozás szabályai 8

 

4.1.6 A képviselet szabályai 9

 

4.1.7 Az iskola dolgozói 10

 

 

 

5 Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével 11

5.1 Az iskolaközösség 11

 

5.2 Az iskolaszék 11

5.2.1 Az iskolaszék tagjai 11

 

5.2.2 Az iskolaszék tagjainak megválasztása 11

 

 

 

 

5.3 Az iskolai alkalmazottak közössége 12

5.3.1 A nevelők közösségei 12

 

 

 

5.3.1.1 A nevelőtestület 12

 

5.3.1.2 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok 13

5.4 A szülői szervezet 14

 

5.5 A tanulók közösségei 15

5.5.1 Az osztályközösség 15

 

5.5.2 Az iskolai diákönkormányzat 15

 

 

 

 

5.6 Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 15

5.6.1 Az igazgatóság és a nevelőtestület 15

 

5.6.2 Az iskolaszék 16

 

5.6.3 A nevelők és a tanulók 16

 

5.6.4 A nevelők és a szülők 17

 

 

 

6 Az iskola alapdokumentumainak nyilvánossága 18

7 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 19 Szervezeti és Működési Szabályzat Őrmezei Általános Iskola

 

2

 

 

 

 

7.1 A kapcsolattartás módjai 19

8 Az iskola működési rendje 21

8.1 Aláírási és pecséthasználati jog 23

9 A tanórán kívüli foglalkozások 24

9.1 A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok 24

 

9.2 Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 24

 

9.3 A továbbtanulás előkészítése 25

10 A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 26

 

11 Az iskolai könyvtár működési rendje 27

 

12 A tanulóval szembeni fegyelmi eljárás 29

 

13 A napközis és a tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elvei 32

 

14 A mindennapi testedzés formái 33

 

15 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 34

 

16 Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások) 35

16.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló-és gyermek balesetek megelőzésével kapcsolatosan 35

 

16.2 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 36

 

16.3 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján 36

17 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 38

 

18 A tankönyvellátás megszervezése 40

18.1 A tankönyvek elvesztésével, rongálásával összefüggő szabályok 40

19 Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 41

21 Mellékletek Hiba! A könyvjelző nem létezik.

 

 

 

22 Záradék 44

23 Mellékletek 45 Szervezeti és Működési Szabályzat Őrmezei Általános Iskola

 

3

 

 

 

 

23.1 Adatkezelési Szabályzat 45

 

23.2. Az Őrmezei Általános Iskola szervezeti és vezetési felépítése 51

23.3. Munkaköri leírás minták 51Szervezeti és Működési Szabályzat Őrmezei Általános Iskola

 

4

 

 

 

1 A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, szervezeti és működési szabályzat hatálya

Jelen SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: SZMSZ) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) az EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, és a kapcsolódó jogszabályok szerint rendelkezik az Intézmény demokratikus működéséről, a törvényes jogok és kötelességek gyakorlásáról, valamint a szülők, tanulók és pedagógusok kapcsolattartásának formáiról.

 

Az Őrmezei Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el.

 

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol a diákönkormányzat és az iskolaszék.

 

Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szabályzat érvénytelenné válik

 

Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az Intézmény valamennyi dolgozójának, tanulójának, továbbá mindazon természetes és jogi személyeknek, akik az Intézménnyel munkakapcsolatba kerülnek, ezért az SZMSZ-t mindezen érintettekkel ismertetni kell, biztosítva, hogy a vonatkozó dokumentumokhoz hozzá férhessenek.

 

Az SZMSZ 1-1 példányát el kell helyezni az igazgatói és az iskolatitkári irodában, az iskolai könyvtárban, 1 példánya kifüggesztésre kerül a tanári szobában.

 

Az SZMSZ-ben foglaltak megszegése, illetve be nem tartása esetén:

 

- az Intézmény alkalmazottaival szemben az igazgatónak

 

- a tanulókkal szemben a pedagógusoknak, az osztályfőnöknek és az igazgatóhelyetteseknek

 

- szülővel, külső személlyel a felügyeletet ellátó megbízott vezetőnek és az igazgatónak intézkedési, fegyelmező, illetve fegyelmi joga van

 

Szervezeti és Működési Szabályzat Őrmezei Általános Iskola

5

 

 

 

2 Az iskola alapadatai

Az intézmény neve: Őrmezei Általános Iskola

 

Az intézmény székhelye: 1112 Budapest, Menyecske u. 2.

 

Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 

1051 Budapest, Nádor u. 32. Szervezeti és Működési Szabályzat Őrmezei Általános Iskola

6

 

 

 

3 A gazdálkodás belső rendje

 

3.1 A gazdálkodás módja

Az iskola, az állami intézményfenntartó központ, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, mely gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik.

3.2 A gazdálkodás rendje

A gazdálkodással összefüggő intézkedéseket az igazgató láttamozza, illetve írja alá. Szervezeti és Működési Szabályzat Őrmezei Általános Iskola

7

 

 

 

4 Az iskola szervezeti rendszere, irányítása

 

4.1 Az intézmény szervezeti felépítése és vezetési szerkezete

 

4.1.1 Az intézmény szervezeti egységei

A racionális és gazdaságos működés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével a szervezeti egységek az alábbiak:

 

 Alsó tagozat (1-4. osztály)

 

 Felsőtagozat (5-8. osztály)

 

 Napközi és tanulószoba

 

 Könyvtár

 

Az intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felelő beosztású vezető állnak:

 

 Alsó tagozat szakmai igazgatóhelyettes

 

 Felsőtagozat általános igazgatóhelyettes

 

 Napközi és tanulószoba napközis munkaközösség-vezető

 

 Könyvtár könyvtáros tanár

A szervezeti egységek vezető - a kizárólagos igazgatói hatáskör kivételével - az intézmény műödésével összefüggővalamennyi ügyben eljárhatnak. Az intézmény képviselőeként teljes hatáskörben kizárólag az igazgató járhat el, ettő eltérőrendelkezés a jelen SzMSz-ben a helyettesítés rendjében meghatározott hatáskörök szerint, valamint munkaköri leírásuk alapján lehetséges.

 

 

 

Az intézmény szervezeti felépítésének ábráját a szabályzat melléklete tartalmazza.

4.1.2 Az iskola igazgatósága

Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársa alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az általános igazgatóhelyettes, a szakmai igazgatóhelyettes.

 

Az iskola felelő vezetőe az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsőszabályzatai által előrtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időartamra történik.

 

Az igazgatóhelyettesek munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik.

 

Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

8

 

 

 

 

 

4.1.3 Az iskola vezetőége

Az igazgatóság tagjai:

 

- igazgató

 

- igazgatóhelyettesek

 

Megbeszéléseit heti rendszerességgel tartja.

 

Az iskola vezetőégének tagjai:

 

- az igazgató

 

- az igazgatóhelyettesek

 

- a szakmai munkaközösségek vezető

 

- a diákönkormányzatot segítőtanár

 

Az iskolavezetőég üléseit havonta vagy szükség szerint tartja.

 

Az iskola vezetőége az iskolai élet egészére kiterjedőkonzultatív, véleményezőés javaslattevőjoggal rendelkezőtestület. A megbeszéléseirő írásban emlékeztetőkészül. Az iskolavezetőég megbeszéléseit az igazgató készíti előés vezeti.

4.1.4 A helyettesítés rendje

Az igazgatót távollétében a kizárólagos jogkörébe utalt ügyek kivételével, teljes jogkörrel és hatáskörben az igazgatóhelyettes helyettesíti (általános helyettes).

 

 

 

Tartós távolléte esetén az általános helyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minőül a legalább háromhetes folyamatos távollét.

 

Az igazgatót, általános helyettesét, akadályoztatásuk esetén a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti a kizárólagos jogkörök kivételével valamennyi ügyben. A kizárólagos jogkörök átruházásáról ez esetben írásban kell rendelkezni. Mindhárom vezetőegyidejűés tartós akadályoztatása esetén teljes jogkörrel felruházott vezetőmegbízásáról a nevelőestület véleményének kikérése után a fenntartó dönt.

4.1.5 A kiadmányozás szabályai

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőégének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezetőjogosult. Kimenőleveleket csak az intézmény vezetőe írhat alá.

 

Az intézményvezetőakadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az általános igazgatóhelyettes.

 

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkezőügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

 

 az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím)

 

 az irat iktatószáma

 

 az ügyintézőneve

 

Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

9

 

 

 

az ügyintézés helye és ideje

 

 

 

A kiadvány jobb felsőrészében a következőet kell feltüntetni:

 

 az irat tárgya

 

 az esetleges hivatkozási szám

 

 a mellékletek száma

 

A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.

 

A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét „.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „ kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végzőa záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőével hitelesíti.

4.1.6 A képviselet szabályai

Az intézmény képviseletére az intézményvezetőjogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.

 

Az intézmény képviseletérő a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.

 

Az intézményvezetőa képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőével ellátott írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.

 

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az igazgatóhelyettes jogosult.

 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:

 

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében

 

 tanulói jogviszonnyal

 

 az intézmény és más személyek közötti szerzőések megkötésével, módosításával és felbontásával,

 

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben

 

Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján

 

 hivatalos ügyekben

 

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során

 

 állami szervek, hatóságok és bíróság előt

 

 az intézményfenntartó és az intézmény műödtetőe előt

 

Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során

 

 a nevelési-oktatási intézményben műödőegyeztetőfórumokkal, így a nevelőestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülő szervezettel, a diákönkormányzattal, az iskolaszékkel, az intézményi tanáccsal

más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az intézmény fenntartásában és műödtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel

 

 

 

Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

10

 

 

 

az intézmény belsőés külsőpartnereivel

 

 

 

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal

 

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel

 

Sajtónyilatkozat megtétele az intézményrő a nyomtatott vagy elektronikus média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra.

 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételrő, annak szabályairól fenntartói, műödtető döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.

 

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkezőszemély nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és az igazgatóhelyettes együttes aláírását kell érteni.

4.1.7 Az iskola dolgozói

Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előrásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XI. Tankerület igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

11

 

 

 

5 Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével

 

5.1 Az iskolaközösség

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülő és a tanulók alkotják.

 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik.

5.2 Az iskolaszék

 

5.2.1 Az iskolaszék tagjai

Az iskolaszék létszáma: 8 fő

 

A szülőet 3 fő

 

a nevelőestületet 3 fő

 

az iskolai diákönkormányzatot 1 főképviseli.

 

Az iskolaszék tagja Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 1 tagja.

5.2.2 Az iskolaszék tagjainak megválasztása

A képviselőestület delegálja iskolaszéki tagját.

 

A szülő képviselőt a szülő javaslatainak összegyűtése után a szülő szervezet iskolai választmánya egyszerűtöbbséggel választja meg.

 

Az iskolai diákönkormányzatot a diákönkormányzatot segítőtanár képviseli.

 

A tantestület képviselőt a pedagógusok javaslatainak összegyűtése után a tantestület nyílt szavazással választja meg.

 

Az Iskolaszék vezetőével az igazgató tartja a kapcsolatot.

 

Az Iskolaszék SzMSz-e értelmében az igazgató az Iskolaszék üléseinek állandó meghívott tagja: az ülések alkalmával tájékoztatást ad az aktuális pedagógiai és más, a gyermekeket érintőkérdésekrő, valamint az Iskolaszék jogkörét érintőtémákról. Az Iskolaszék saját Szervezeti és Műödési Szabályzata szerint műödik. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

12

 

 

 

Az Iskolaszék képviselőét (elnökét) meg kell hívni mindazon nevelőestületi értekezletekre, amelyeken az Iskolaszék jogkörét is érintőtémák kerülnek napirendre.

5.3 Az iskolai alkalmazottak közössége

Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.

 

Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőégeit a magasabb jogszabályok (elsőorban a Munka Törvénykönyve, KJT, KT, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) rögzítik.

5.3.1 A nevelő közösségei

 

 

 

5.3.1.1 A nevelőestület

A nevelőestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltőalkalmazottja.

 

A nevelőestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.

 

Döntési jogkörébe tartozik:

 

- a pedagógiai program és módosításának elfogadása

 

- a szervezeti és műödési szabályzat és módosításának elfogadása

 

- a házirend elfogadása

 

- az éves munkaterv elfogadása

 

- átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása

 

- a nevelőestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása

 

- a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása

 

- a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása

 

- az intézményvezető pályázathoz készített vezetési programmal összefüggőszakmai vélemény kialakítása

 

- jogszabályban meghatározott más ügyek.

 

A nevelőestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola műödésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 

Egy tanév során a nevelőestület az alábbi értekezleteket tartja:

 

- tanévnyitó értekezlet

 

- félévi értekezlet

 

- tanévzáró értekezlet

 

- félévi és év végi osztályozó értekezlet

 

- két alkalommal nevelési értekezlet

 

- havonta egy alkalommal az aktuális kérdések megbeszélése.

 

Az értekezletek során módot kell találni a nevelőestület szakmai, pedagógiai, törvényismereti tájékoztatására (és továbbképzésére), valamint a belsőellenőzés tapasztalatainak értékelésére. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

13

 

 

 

Rendkívüli nevelőestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőestület tagjainak 1/3–a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetőége ezt indokoltnak tartja.

 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:

 

- nevelőestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van

 

- a nevelőestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerűszótöbbséggel hozza.

 

A nevelőestület személyi kérdésekben –a nevelőestület többségének kérésére– titkos szavazással is dönthet.

 

A nevelőestületi értekezletrő jegyzőönyvet kell vezetni, amelyet az irattárban kell elhelyezni.

 

Szakmai munkaközösség akkor alakítható, ha legalább 5 főazonos területen dolgozik.

 

Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek műödnek:

 

- alsó tagozatos munkaközösség

 

- osztályfőöki munkaközösség

 

- humán munkaközösség

 

- reál munkaközösség

 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai területen belül:

 

- a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőzése

 

- az iskolai nevelőés oktató munka belsőfejlesztése, korszerűítése

 

- egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőzése, mérése, értékelése

 

- pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása

 

- a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése

 

- a költségvetésben rendelkezésre álló eszközbeszerzések véleményezése, felhasználása

 

- a pályakezdőpedagógusok munkájának segítése

 

- a munkaközösség vezetőének megválasztása

 

- segítségnyújtás a munkaközösség vezetőe részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységérő készülőelemzések, értékelések elkészítéséhez.

 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezetőirányítja. A munkaközösség vezetőét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg.

 

A munkaközösségek vezető munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

5.3.1.2 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak.

 

Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, errő tájékoztatnia kell a nevelőestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőestület választja, vagy az igazgató bízza meg. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

14

 

 

 

5.4 A szülő szervezet

Az iskolában a szülő jogainak érvényesítésére, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülő szervezet műödik.

 

Az osztályok szülő szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.

 

Az osztályok szülő szervezetei a szülő körébő kéttagú elnökséget választanak.

 

Az osztályok szülő szervezeti kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőök segítségével juttathatják el az iskola vezetőégéhez.

 

Az iskolai szülő szervezet legmagasabb szintűdöntéshozó szerve az iskolai szülő szervezet választmánya (SZV), amely az osztály szülő szervezetek elnökségének egy-egy tagjából alakul és saját Szervezeti és Műödési Szabályzata szerint műödik.

 

Az iskolai szülő szervezet választmánya akkor határozatképes - osztályonként 1 főszavazati joggal - ha azon az érdekelteknek több mint 50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerűszótöbbséggel hozza.

 

Az iskola szülő szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívnia és tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységérő.

 

A Szülő Választmánnyal az osztályfőöki munkaközösség-vezetőés az alsó tagozatos munkaközösség-vezetőközvetítésével az igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot.

 

Az iskolai szülő szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.

 

Az osztályfőökök rendszeresen egyeztetnek a szülő választmány osztályszinten megválasztott tagjaival annak érdekében, hogy az Intézmény vezetése és az SZV közötti együttműödés zökkenőentes és naprakész legyen.

 

A Szülő Választmány képviselőét (elnökét) tájékoztatni kell a kirándulások szervezésérő, a várható költségekrő, hogy az SZV e tekintetben véleményét, illetve egyetértését kifejezhesse.

 

Az iskolai szülő szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:

 

- megválasztja saját tisztségviselőét

 

- megválasztja a szülő képviselőt az iskolaszékbe

 

- képviseli a szülőet és a tanulókat a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében

 

- döntenek arról, hogyan tudják segíteni az iskola oktató-nevelőmunkáját

 

- véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és műödési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak

 

- véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben

 

- véleményt nyilváníthat, illetve egyetértését fejezheti ki a szülőet anyagilag érintőügyekben (kirándulások, táborok és erdei iskolák)

 

- véleményt nyilváníthat a szülő értekezletek napirendjérő

 

- véleményt nyilváníthat az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításáról.

 

Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

15

 

 

 

5.5 A tanulók közösségei

 

5.5.1 Az osztályközösség

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén –mint pedagógusvezető az osztályfőök áll. Az osztályfőököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőökök osztályfőöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.

 

Az osztályközösség saját tagjaiból képviselő választ az iskolai diákönkormányzat vezetőégébe.

5.5.2 Az iskolai diákönkormányzat

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

 

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és műödési szabályzata szerint alakítja.

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítőnevelő a diákönkormányzat vezetőégének javaslata alapján –a nevelőestület egyetértésével– az igazgató bízza meg.

 

Az iskolai diákközgyűést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola igazgatójának, vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészérő, az iskolai munkatervrő. A diákközgyűés összehívását a diákönkormányzatot segítőpedagógus az iskolai munkatervben rögzített időontban, vagy a vezetőégi tagok egyetértésével kezdeményezi. A diákközgyűés összehívásáért az igazgató felelő. Az iskolai diákönkormányzatba egy tanévre - a tanulók javaslatai alapján– az osztályok egy–egy fődiákképviselő választanak.

 

Az iskola a diákönkormányzat műödéséhez az alábbi feltételeket biztosítja:

 

- helyiséghasználat

 

- telefon-és faxvonal

 

- fénymásolási lehetőég

 

- hangosítás

5.6 Az iskola közösségeinek kapcsolattartása

 

5.6.1 Az igazgatóság és a nevelőestület

A nevelőestület különbözőközösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógusvezető és a választott képviselő útján valósul meg. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

16

 

 

 

A kapcsolattartás fórumai:

 

- az igazgatóság ülései

 

- az iskolavezetőég ülései

 

- a különbözőértekezletek

 

- megbeszélések.

 

Ezen fórumok időontját az iskolai munkaterv, valamint a havi program határozza meg.

 

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőet.

 

Az iskolavezetőég tagjai kötelesek:

 

- az iskolavezetőég ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseirő, határozatairól

 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőég felé.

 

A nevelő kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezetőük, illetve választott képviselők útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőégével és az iskolaszékkel.

5.6.2 Az iskolaszék

Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék tejes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai rendszeres időözönként –évente legalább két alkalommal– kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az iskolaszék tevékenységérő, valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék felé továbbítani.

 

Az iskolaszék ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:

 

- az iskola igazgatója és helyettesei

 

- az önkormányzat részérő a körzet választott képviselőe.

 

Az iskola műödésérő, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója rendszeresen –évente legalább két alkalommal– köteles tájékoztatni az iskolaszéket.

5.6.3 A nevelő és a tanulók

A tanulókat az iskola egészének életérő, az iskolai munkatervrő, az aktuális feladatokról

 

- az igazgató:

 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőégi ülésén havonta

 

 a diákközgyűésen évente legalább egy alkalommal

 

 az aulában elhelyezett hirdetőáblán keresztül folyamatosan

 

- az osztályfőökök az osztályfőöki órákon tájékoztatják.

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlőésérő, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

17

 

 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkel, a nevelőestülettel vagy az iskolaszékkel.

5.6.4 A nevelő és a szülő

A szülőet az iskola egészének életérő, az iskolai munkatervrő, az aktuális feladatokról

 

- az igazgató:

 

- a szülő szervezet választmányi ülésén évente kétszer,

 

- az aulában és az iskola kapujánál elhelyezett hirdetőáblán keresztül,

 

- az osztályfőökök:

 

- az osztály szülő értekezleten tájékoztatják.

 

A szülő számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőégek szolgálnak:

 

- a családlátogatások

 

- a szülő értekezletek

 

- a nevelő fogadóórái

 

- a nyílt tanítási napok, írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben.

 

A szülő értekezletek és a pedagógusok fogadóóráinak időontját az iskolai munkaterv tartalmazza.

 

A szülő kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkel, a nevelőestülettel vagy az iskolaszékkel.

 

A szülő és más érdeklőő az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és műödési szabályzatáról és házirendjérő az iskola igazgatójától valamint az igazgatóhelyettesektő az iskolai munkatervben évenként meghatározott fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Szervezeti és Műödési Szabályzat Őmezei Általános Iskola

18

 

 

 

6 Az iskola alapdokumentumainak nyilvánossága

 

Az iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és műödési szabályzata, valamint Házirendje nyilvános, minden érdeklőőszámára elérhető megtekinthető A dokumentum helye

Tájékoztatásért felelő

Pedagógiai program

Igazgatói iroda, Tanári szoba

Igazgató

Igazgatóhelyettesek

Szervezeti és műödési szabályzat

Igazgatóhelyettesi iroda

Igazgató

Igazgatóhelyettesek

Házirend

Igazgatói iroda, tanári szoba

Valamennyi beiratkozó tanuló kézhez kapja.

Igazgatóhelyettesek

Osztályfőökök