GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülő!

Az iskolai gyermekétkeztetés 2017. szeptember 1-étől érvényes térítési díjai a következőképpen alakulnak:

Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

a.) több, mint 57 000 Ft, 676 Ft/nap, ebből reggeli 105 Ft, az ebéd 474 Ft, az uzsonna 97 Ft.

b.) nem haladja meg az 57 000 Ft-ot az a) pont szerinti összeg ötven százaléka,

c.) nem haladja meg az 28 000 Ft-ot az a) pont szerinti összeg huszonöt százaléka.

A térítési díjat az igazgatók állapítják meg.

A térítési díj kedvezmény (huszonöt, ötven százalék) megállapításáshoz formanyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet az intézményekben kell leadni a megfelelő igazolásokkal.

A térítési díj összegét a szülő vagy a törvényes képviselő által benyújtott igazolás alapján, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.

A kérelemnyomtatvány átvehető a titkárságon.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

  1. a kérelmező és családtagjai (kérelmezővel egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók) jövedelemigazolásait az alábbiak szerint:
    • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap jövedelmét,
    • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét,
  2. személyi igazolvány másolatát,
  3. 18. éven felüli gyermek részéről iskolalátogatási igazolást,
  4. egyedülálló kérelmező esetében a válásról, gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról igazolást.